Potrebujete poradit? Napíšte nám na podpora@epercento.sk , alebo zavolajte na 0911 709 039 (prac.dni 09:00-15:00)

Dopad Brexitu na obchod, cestovanie a zdanenie

Dopad Brexitu na obchod, cestovanie a zdanenie
16. 09. 2020 | V kategórií: Informácie
Ku koncu roka 2020 končí prechodné obdobie medzi Európskou úniou a Spojeným kráľovstvom Veľkej Británie a Severného Írska. Počas prechodného obdobia medzi oboma stranami stále platí legislatíva EÚ, vnútorného trhu a colnej únie.
Od 01.01.2021 sa však môže všetko zmeniť, čo bude mať výrazný vplyv na všetky právnické a fyzické osoby majúce rôzne obchodné vzťahy so Spojeným kráľovstvom, ako aj ostatné fyzické osoby. Počas prechodného obdobia prebiehajú vzájomné rokovania medzi EÚ a Spojeným kráľovstvom, ktoré určia, ako sa bude postupovať od začiatku ďalšieho roku. Aktuálne nie je známe, či sa strany vzájomne dohodnú a ako bude prípadná dohoda vyzerať. Preto je dôležité vedieť a vopred sa pripraviť na možné uplatňovanie colných predpisov od 01.01.2021.
Zmeny, ktoré môžu od 01.01.2021 nastať sme rozdelili do jednotlivých skupín.
Uplatňovanie colných predpisov
Ak EÚ a Spojené kráľovstvo nedospejú ku koncu prechodného obdobia k dohode o budúcich vzťahoch alebo k dohode o voľnom obchode, vzájomné obchodné vzťahy sa budú riadiť len pravidlami Svetovej obchodnej organizácie (WHO). To znamená, že Spojené kráľovstvo bude v očiach EÚ zaradené medzi tretie krajiny a opatrenia, ktoré sa budú v rámci obchodu uplatňovať budú také, ako s inými tretími krajinami, napr. USA. Pri obchodovaní s tovarom budeme musieť rátať s dovozným clom, rôznymi colnými formalitamipostupmi pri prepúšťaní tovaru. Import tovaru zo Spojeného kráľovstva a export tovaru do Spojeného kráľovstva bude podliehať colnému dohľadu a colným kontrolám.
Turisti si budú môcť doviezť do EÚ len obmedzené množstvo tovarov, predovšetkým tabakových výrobkov a alkoholických nápojov, bez toho aby boli povinní zaplatiť clo, DPH a spotrebnú daň. Batožina cestujúcich sa môže stať predmetom colnej kontroly.
Podnikatelia, ktorí budú obchodovať so Spojeným kráľovstvom na pravidelnej báze, budú môcť požiadať colný úrad o povolenie využívať zjednodušené postupy v colnom konaní. Kontrolám po prepustení, ktorými colné orgány overujú presnosť a úplnosť informácií, sa však nevyhnú.
DPH
V súlade so smernicou Rady 2006/112/ES o spoločnom systéme DPH bude vývoz tovaru z EÚ do Spojeného kráľovstva oslobodený od DPH, zatiaľ čo pri dovoze tovaru zo Spojeného kráľovstva do EÚ bude povinnosť účtovania DPH.
Zdaniteľné osoby usadené v treťom štáte, ktoré poskytujú telekomunikačné služby, služby televízneho a rozhlasového vysielania alebo elektronické služby nezdaniteľným osobám v EÚ a sú v rámci režimu MOSS (zjednodušený režim jednotného kontaktného miesta) registrované v Spojenom kráľovstve, sa budú musieť zaregistrovať v rámci MOSS v niektorom z členských štátov EÚ.
Zruší sa možnosť elektronického požiadania o vrátenie DPH u zdaniteľných osôb usadených v Spojenom kráľovstve, ktoré nakupujú tovar a služby alebo dovážajú tovar podliehajúci DPH v členskom štáte EÚ. Vrátenie si budú musieť nárokovať v súlade so smernicou Rady 86/560/EHS.
Členský štát, v ktorom spoločnosť so sídlom v Spojenom kráľovstve vykonáva zdaniteľné transakcie, môže žiadať, aby spoločnosť určila daňového zástupcu ako osobu povinnú odviesť DPH.
Priame dane
Skončením prechodného obdobia sa už nebude prihliadať na legislatívu EÚ a v oblasti priamych daní je potrebné vychádzať z dvoch právnych predpisov:
  1. Zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov;
  2. Zmluva o zamedzení dvojitého zdanenia uzatvorenej medzi Spojeným kráľovstvom Veľkej Británie a Severného Írska a Slovenskou republikou.
Vystúpenie Spojeného kráľovstva z EÚ nemá žiadny vplyv na bilaterálnu zmluvu, ktorej predmetom je určenie štátu, ktorý ma právo na zdanenie predmetných príjmov a v akom rozsahu, spôsob zamedzenia dvojitého zdanenia, výmena informácií a pod. Zdaňovanie príjmov daňovníkov s obmedzenou daňovou povinnosťou zo zdrojov na území Slovenskej republiky sa bude riadiť § 16 zákona o dani z príjmov. Daňovník Spojeného kráľovstva bude zdaňovaný ako daňovník tretieho štátu.
Zmeny, ktoré čakajú týchto daňovníkov budú najmä v týchto oblastiach:
  • oslobodenie úrokov a licenčných poplatkov (§ 13 ods. 2 písm. f.) a h));
  • oslobodenie daňového bonusu a ostatných príjmov (§ 9 ods. 2 písm. b) a n));
  • príjem plynúci z nadobudnutia akcií ako predmet dane (§ 3 ods. 2 písm. d) a § 12 ods. 7 písm. d));
  • uplatnenie inštitútu zabezpečenia dane (§ 44);
  • uznateľnosť daňových výdavkov (§ 19 ods. 3 písm. k);
  • osobitná úprava pre platenie dane v splátkach pri „exit tax“ (§ 17g).
epercento
Pre lepší online zážitok používame súbory “cookies”. Vďaka nim presnejšie analyzujeme návštevnosť a prispôsobujeme používateľské nastavenia. Súhlasíte so spracovaním súvisiacich osobných údajov?
Vlastné nastavenia cookies

Nevyhnutné cookies

povolené

Nevyhnutné cookies sú potrebné pre fungovanie webu.


Ostatné cookies


Ostatné cookies sú cookies, ktoré sú používané predovšetkým za účelom zvýšenia užívateľského komfortu, ponúknutia reklamy podľa záujmov užívateľa, zostavovania anonymných štatistík o využívaní webstránky.

Viac informácií o cookies