Potrebujete poradit? Napíšte nám na podpora@epercento.sk , alebo zavolajate na 0911 709 039 (prac.dni 09:00-15:00)

Dotácie na úhradu nájomného

Dotácie na úhradu nájomného
01. 07. 2020 | V kategórií: Informácie
Dotácie na nájomné, ktorých poskytovanie je v pôsobnosti Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky sú formou štátnej pomoci určenej pre prenajímateľa, ktorý sa vzdá časti svojho príjmu z nájmu za obdobie, počas ktorého bola prevádzka nájomcu uzavretá alebo podstatne obmedzená. Aj keď je príjemcom dotácie na úhradu nájomného nájomca, o dotáciu žiada prenajímateľ v mene nájomcu a na svoj vlastný
účet.

Kto má nárok na dotáciu?

Nárok na dotáciu má oprávnený žiadateľ, ktorým je nájomca. Avšak ten žiada o dotáciu na nájomné prostredníctvom prenajímateľa. Prenajímateľom môže byť fyzická osoba – podnikateľ, či nepodnikateľ alebo právnická osoba – podnikateľ, či nepodnikateľom. Nájomcom, teda oprávneným žiadateľom môže byť len fyzická osoba – podnikateľprávnická osoba – podnikateľ, či nepodnikateľ. Oprávneným žiadateľom nie je poskytovateľ ambulantnej zdravotnej starostlivosti a subjekt pôsobiaci vo finančnom sektore.

Predmet nájmu pre účely dotácie

Na získanie dotácie musí byť predmetom nájmu miestnosť alebo jej časť alebo súbor miestností určené na iné účely ako na bývanie. Nájomca v danom predmete nájmu predáva tovar alebo poskytuje služby končeným spotrebiteľom. Za predmet nájmu sa chápu aj súvisiace obslužné priestory a skladové priestory, a predmetom nájmu je aj trhové miesto. Dotácia sa teda neposkytne ak ide o nájomné vzťahy, ktorých predmetom je nájom stavieb alebo pozemkov. Dôležitou podmienkou je vznik nájomného vzťahu k predmetu nájmu, ktorého dátum nesmie byť neskôr ako 01. februára 2020.

Aké sú všetky podmienky?
  1. Nájomné sa uhrádza v peniazoch na základe nájomnej zmluvy medzi prenajímateľom a nájomcom alebo podobnej zmluvy[1];
  2. Nájomná zmluva nadobudla účinnosť najneskôr 01. 0 2020;
  3. Na zmeny nájomnej zmluvy uskutočneným po 12. 0 2020 sa neprihliada;
  4. Predmet nájmu nebolo možné užívať z dôvodu:
    1. uzavretia prevádzky opatreniami na úseku verejného zdravotníctva;
    2. prerušenia vyučovania na školách a v školských zariadeniach;
    3. podstatného obmedzenia prevádzky zákazom prítomnosti verejnosti v prevádzke.
Obdobie sťaženého užívania

Prenajímateľ podáva žiadosť v mene nájomcu za obdobie tzv. sťaženého užívania. Obdobím sťaženého užívania je obdobie, počas ktorého bolo užívanie predmetu nájmu znemožnené, pričom určujúcimi faktormi sú prijaté opatrenia. V praxi to znamená, že suma dotácie sa prepočíta pomerne k dobe, na ktorú sa vzťahovalo konkrétne opatrenie.

Aká je výška dotácie?

Dotácia na nájomné môže byť nájomcovi poskytnutá najviac vo výške, v akej bola poskytnutá zľava z nájomného na základe dohody medzi prenajímateľom a nájomcom, maximálne však vo výške 50 % nájomného za obdobie sťaženého užívania. Do sumy nájomného, ktorá je predmetom žiadosti o dotáciu na nájomné, nemožno zahrnúť úhrady za služby spojené s nájmom (napr. energie) a obratovú zložku, ak sa nájomné určuje aj podľa obratu. Ak nie je možné platby za služby spojené s nájmom oddeliť od výšky nájomného, na účel výpočtu maximálnej výšky dotácie sa výška nájomného znižuje o 5 %.

Aká je lehota na predloženie žiadosti?

Lehota na predloženie žiadosti o dotáciu na úhradu nájomného je od 23. 06. 2020 až do 30. 11. 2020, pričom na daný účel je zo štátneho rozpočtu vyčlenených 200 000 000 EUR. Elektronický formulár žiadosti o dotáciu na nájomné poskytuje Ministerstvo hospodárstva SR na svojej internetovej stránke.
 
[1] Podľa právneho poriadku iného štátu zakladajúcej právny vzťah, ktorého obsahom je právo nájomcu užívať predmet nájmu.
epercento
Pre lepší online zážitok používame súbory “cookies”. Vďaka nim presnejšie analyzujeme návštevnosť a prispôsobujeme používateľské nastavenia. Súhlasíte so spracovaním súvisiacich osobných údajov?
Vlastné nastavenia cookies

Nevyhnutné cookies

povolené

Nevyhnutné cookies sú potrebné pre fungovanie webu.


Ostatné cookies


Ostatné cookies sú cookies, ktoré sú používané predovšetkým za účelom zvýšenia užívateľského komfortu, ponúknutia reklamy podľa záujmov užívateľa, zostavovania anonymných štatistík o využívaní webstránky.

Viac informácií o cookies