Potrebujete poradit? Napíšte nám na podpora@epercento.sk , alebo zavolajte na 0911 709 039 (prac.dni 09:00-15:00)

Nová podpora zamestnanosti? Od roku 2022 nastane nová zmena.

Nová podpora zamestnanosti? Od roku 2022 nastane nová zmena.
08. 06. 2021 | V kategórií: Informácie
Počuli ste už niekedy slovo „kurzarbeit“? Pre tých, čo si s nemčinou nepotykali to môže znieť desivo, avšak nie je sa čoho obávať - za týmto slovom sa skrýva nová forma podpory zamestnanosti.  Vo voľnom preklade sa kurzarbeit označuje ako skrátená práca a táto koncepcia je v Slovenskej republike upravená Zákonom č. 215/2021 Z. z. o podpore v čase skrátenej práce a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Účinnosť tento zákon nadobudne 31. 12. 2021, resp. 01. 01. 2022.

V čom spočíva podstata „kurzarbeit“ v slovenskej legislatíve?

Koncepcia kurzarbeit predstavuje podporu v čase skrátenej práce na čiastočnú úhradu nákladov zamestnávateľa na náhradu mzdy zamestnanca v čase pôsobenia vonkajšieho faktora, vplyvom ktorého došlo k obmedzeniu činnosti zamestnávateľa. Hlavným cieľom tejto schémy je zamedzenie prepúšťania zamestnancov z dôvodu pôsobenia externého faktora a udržanie ich pracovných miest. V jednoduchosti povedané: v prípade skrátenia pracovného času bude udržanie pracovných miest dotovať štát. Takýto systém funguje v súčasnosti vo viacerých krajinách - Nemecko, Taliansko, Rakúsko a i.
Medzi výhody koncepcie kurzarbeit môžeme zaradiť:
 • zníženie nákladov pre zamestnávateľa;
 • udržanie a zachovanie pracovných miest;
 • nižšia rotácia zamestnancov;
 • zachovanie pracovných návykov.
Nevýhodu vidíme v stabilite trhu práce, čím sa môže znížiť mobilita zamestnancov a zmarenie príležitostí, či už pre zamestnancov alebo zamestnávateľov.
Podobné znaky schémy kurzarbeit môžeme nájsť taktiež pri poskytovaných príspevkoch v rámci projektu Prvá pomoc.

Čo znamenajú jednotlivé pojmy?

Podpora sa bude poskytovať iba za čas skrátenej práce. Je to čas od vzniku obmedzenia činnosti zamestnávateľa vplyvom vonkajšieho faktora do skončenia obmedzenia činnosti zamestnávateľa, pričom obmedzením činnosti je prekážka v práci na strane zamestnávateľa v takom rozsahu, že zamestnávateľ nemôže najmenej jednej tretine svojich zamestnancov prideľovať prácu v rozsahu najmenej 10 % týždenného pracovného času. Podporu je možné čerpať iba v situácii, kedy na činnosť zamestnávateľa pôsobí vonkajší faktor. Znakmi vonkajšieho faktora sú:
 1. má dočasný charakter;
 2. zamestnávateľ ho nemohol ovplyvniť alebo mu nemohol predísť;
 3. má negatívny vplyv na prideľovanie práce zamestnancom.
Ide najmä o mimoriadnu situáciu, výnimočný stav alebo núdzový stav, mimoriadnu okolnosť alebo okolnosť vyššej moci. Za vonkajší faktor sa nepovažuje čas vojny a vojnového stavu, sezónnosť vykonávanej činnosti, plánovaná odstávka, rekonštrukcia a pod.

Aké sú podmienky?

Prvou, už spomínanou podmienkou je, že zamestnávateľ sa musí nachádzať v čase skrátenej práce.
Zároveň, ku dňu podania žiadosti o poskytnutie podpory odviedol poistné na sociálne poistenie a povinné príspevky na starobné dôchodkové sporenie za celé obdobie trvania povinnosti odvádzať toto poistné a príspevky, ktoré trvalo najmenej 24 kalendárnych mesiacov bezprostredne predchádzajúcich kalendárnemu mesiacu, za ktorý zamestnávateľ žiada o poskytnutie podpory.
Zamestnávateľ nemohol porušiť zákaz nelegálneho zamestnávania v období minimálne dvoch rokov pred podaním žiadosti.
So zamestnancom, prípadne so zástupcami zamestnancov má uzatvorenú písomnú dohodu o tom, že zamestnávateľ požiada o poskytnutie podpory alebo má súhlas rozhodcu podľa Zákonníka práce.
Zamestnávateľ musí požiadať o poskytnutie podpory najneskôr do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, za ktorý žiada o poskytnutie podpory.

Aká je výška podpory a obdobie jej poskytovania?

Podpora sa poskytuje na čiastočnú úhradu nákladov zamestnávateľa na náhradu mzdy zamestnanca za každú hodinu prekážky v práci na strane zamestnávateľa z dôvodu obmedzenia činnosti v sume 60 % priemerného hodinového zárobku zamestnanca v kalendárnom mesiaci, za ktorý sa podpora poskytuje. Zamestnávateľ dostane tak dotáciu na náhradu mzdy 60 %, doplatiť bude musieť aspoň 20 %. Maximálna výška sumy podpory za hodinu je 60 % z 1/174 dvojnásobku priemernej mzdy zamestnanca v hospodárstve SR zverejnenej ŠÚ SR za kalendárny rok, ktorý dva roky predchádza kalendárnemu roku, v ktorom sa podpora poskytuje. Za rok 2020 je výška priemernej mzdy stanovená ŠÚ vo výške 1 133 €, tzn., že v roku 2022 bude strop hodinovej podpory v sume 7,81 €. Zamestnávateľ dostane tak dotáciu na náhradu mzdy 60 %, doplatiť bude musieť aspoň 20 %.
Zo strany zamestnanca musia byť splnené nasledovné podmienky:
 • podpora sa poskytuje na pracovné miesto zamestnanca, ktorému zamestnávateľ nedokáže prideliť prácu v rozsahu najmenej 10 % ustanoveného týždenného pracovného času;
 • pracovný vzťah medzi zamestnancom a zamestnávateľom trval ku dňu podania žiadosti o poskytnutie pomoci najmenej jeden mesiac;
 • zamestnancovi neplynie ku dňu podania žiadosti výpovedná doba alebo výpovedná lehota;
 • zamestnanec musí mať ku dňu podania žiadosti vyčerpanú dovolenku za predchádzajúci kalendárny rok a vyčerpaný kladný účet konta pracovného času a zamestnávateľ ho nemôže preradiť na inú prácu v rámci dohodnutého druhu práce, ktorá nie je dotknutá obmedzením činnosti zamestnávateľa, a zároveň
 • sa na tie isté oprávnené náklady súvisiace s týmto pracovným miestom alebo na ten istý účel neposkytuje iný príspevok (napr. zákon č. 5/2004 Z. z.)  
V prípade splnenia všetkých podmienok sa podpora poskytuje v čase skrátenej práce, v úhrne najviac 6 mesiacov počas 24 po sebe nasledujúcich mesiacov.
Zamestnávateľ je povinný zachovať pracovné miesto, na ktoré mu bola poskytnutá podpora, najmenej dva mesiace po skončení kalendárneho mesiaca, za ktorý bola poskytnutá podpora. Táto povinnosť, sa, samozrejme nevzťahuje na situáciu, kedy by došlo k ukončeniu pracovného vzťahu z dôvodov na strane zamestnanca.

Z čoho bude podpora vyplácaná?

Na financovanie podpory zo systému kurzarbeit v čase skrátenej práce bude slúžiť nový druh sociálneho poistenia – poistné na financovanie podpory v čase skrátenej práce.
Výška sociálneho poistenia sa však meniť nebude! Vznikne len nový druh poistenia.
Toto poistné bude platiť zamestnávateľ za zamestnanca v pracovnom pomere a v právnom vzťahu na základe zmluvy o profesionálnom vykonávaní športu. Celková výška sociálneho poistného sa však nezmení, zmení sa len jeho štruktúra, a to tak, že poistné na poistenie v nezamestnanosti (aktuálne vo výške 1 %) sa rozdelí na dve časti nasledovne:
 1. poistné na financovanie podpory v čase skrátenej práce vo výške 0,5 % a
 2. poistné na poistenie v nezamestnanosti vo výške 0,5 %.
V prípade ostatných právnych vzťahov, napr. dohoda nedôjde k žiadnej zmene. Zamestnávatelia budú za takýchto zamestnancov aj naďalej platiť poistné na poistenie v nezamestnanosti vo výške 1 % vymeriavacieho základu. Podľa zákona sa za zamestnanca totižto považuje len fyzická osoba, ktorá je v pracovnom pomere alebo v právnom vzťahu na základe zmluvy o profesionálnom vykonávaní športu.

Ako sa na novú podporu pozeráme z daňového hľadiska?

Pre zamestnanca bude náhrada mzdy poskytnutá prostredníctvom schémy kurzarbeit príjmom oslobodeným od dane z príjmov a zároveň od sociálneho a zdravotného poistenia. U zamestnávateľa to nebude inak. Takýto príjem bude pre neho oslobodený od dane z príjmov. V daňovom priznaní sa vysporiada ako odpočítateľná položka znižujúca základ dane z príjmov.   
epercento
Pre lepší online zážitok používame súbory “cookies”. Vďaka nim presnejšie analyzujeme návštevnosť a prispôsobujeme používateľské nastavenia. Súhlasíte so spracovaním súvisiacich osobných údajov?
Vlastné nastavenia cookies

Nevyhnutné cookies

povolené

Nevyhnutné cookies sú potrebné pre fungovanie webu.


Ostatné cookies


Ostatné cookies sú cookies, ktoré sú používané predovšetkým za účelom zvýšenia užívateľského komfortu, ponúknutia reklamy podľa záujmov užívateľa, zostavovania anonymných štatistík o využívaní webstránky.

Viac informácií o cookies