Potrebujete poradit? Napíšte nám na podpora@epercento.sk , alebo zavolajte na 0911 709 039 (prac.dni 09:00-15:00)

Oslobodenie od dane podľa § 13c

Oslobodenie od dane podľa § 13c
25. 02. 2021 | V kategórií: Informácie
Výnosy oslobodené od dane z príjmov PO podľa §  13 písmeno c

U právnickej osoby rezidenta SR, alebo nerezidenta so stálou prevádzkarňou na území SR, okrem daňovníka, ktorý vykonáva obchodovanie s cennými papiermi podľa osobitného predpisu sa po splnení podmienok podľa ods. 2 oslobodzuje príjem z predaja:
 • Akcií a.s. u akcionára a.s.
 • Kmeňových akcií alebo akcií s osobitnými právami u akcionára j.s.a.
 • Obchodného podielu u spoločníka s.r.o.
 • Obchodného podielu u komanditistu k.s.
Odsek 2 – podmienky, ktoré musia byť splnené súčasne:
písm. a) príjem z predaja plynie najskôr po uplynutí 24 bezprostredne po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov odo dňa nadobudnutia priameho podielu najmenej 10% na ZI obchodnej spoločnosti

písm. b) daňovník na území SR vykonáva podstatné funkcie, riadi a znáša riziká spojené s vlastníctvom akcií a.s., kmeňových akcií alebo akcií s osobitnými právami akcionárom j. s. a., alebo obchodného podielu, pričom disponuje potrebným personálnym a materiálnym vybavením potrebným na výkon týchto funkcií

Odsek 4 – za deň nadobudnutia priameho podielu na ZI obch. spoločnosti podľa ods.1 sa považuje deň :
 • deň úplného splatenia peňažného vkladu, nie skorší ako deň zápisu do ORSR
 • deň splatenia nepeňažného vkladu, nie skorší ako deň zápisu do ORSR
 • deň ukončenia obstarávania
 • deň zápisu do ORSR, ktorým nastávajú účinky zlúčenia, splynutia alebo rozdelenia u právneho nástupcu,
 • deň zápisu do obchodného registra pri premiestnení sídla spoločnosti na územie SR
Odsek 5 – za deň nadobudnutia priameho podielu na základnom imaní obchodnej spoločnosti sa nepovažuje
 • uzatvorenie zmluvy, na základe ktorej dochádza k prevodu akcií, podielu v budúcnosti alebo po splnení dohodnutých iných odkladcích podmienok
 • kúpa opcie,
 • získanie predkupného práva na podiel
Buďte v obraze! Sledujte náš blog, vďaka ktorému budete mať aktuality z oblastí daní, miezd a účtovníctva v malíčku.
 
epercento
Pre lepší online zážitok používame súbory “cookies”. Vďaka nim presnejšie analyzujeme návštevnosť a prispôsobujeme používateľské nastavenia. Súhlasíte so spracovaním súvisiacich osobných údajov?
Vlastné nastavenia cookies

Nevyhnutné cookies

povolené

Nevyhnutné cookies sú potrebné pre fungovanie webu.


Ostatné cookies


Ostatné cookies sú cookies, ktoré sú používané predovšetkým za účelom zvýšenia užívateľského komfortu, ponúknutia reklamy podľa záujmov užívateľa, zostavovania anonymných štatistík o využívaní webstránky.

Viac informácií o cookies