Potrebujete poradit? Napíšte nám na podpora@epercento.sk , alebo zavolajte na 0911 709 039 (prac.dni 09:00-15:00)

Právnická osoba – s.r.o. ako forma podnikania

Právnická osoba – s.r.o. ako forma podnikania
09. 10. 2023 | V kategórií: Informácie
V predchádzajúcich článkoch blogu sme si predstavili formu podnikania prostredníctvom SZČO, ktorá je veľmi obľúbená najmä v okruhu mladých ľudí. Ďalšou populárnou možnosťou podnikania je založenie si obchodnej spoločnosti, teda vytvoriť právnickú osobu. Aké sú podmienky, výhody danej formy podnikania, čo všetko je potrebné urobiť pre vznik právnickej osoby a aký je tam rozdiel oproti SZČO?

V prvom rade si poďme ozrejmiť, kto je to právnická osoba. Môžeme povedať, že ide o umelý útvar, ktorý je zriadený na určený účel. Vznik fyzickej osoby – občana je podmienený jej narodením, oproti tomu vznik právnickej osoby je podmienený právnym úkonom, a to spísaním spoločenskej zmluvy, prípadne zakladateľskej listiny a zápisom do obchodného registra. Právnickú osobu môže vytvoriť aj viacero fyzických osôb, čo je podstatným rozdielom od SZČO. Právnickou osobou môže byť podnikateľský subjekt (obchodné spoločnosti), ale aj nepodnikateľský subjekt (obec, nadácia a pod.). Právnu subjektivitu, t.j. spôsobilosť na právne úkony nadobúda zápisom do obchodného registra.

Najbežnejšou formou právnických osôb na Slovensku je s.r.o. alebo celkovo obchodné spoločnosti a družstvá. Z tohto dôvodu budeme nasledujúci text venovať práve obchodným spoločnostiam, konkrétne spoločnosti s ručením obmedzeným (s.r.o.).

Čo všetko je potrebné urobiť pred a pri vzniku s.r.o.?

Ako sme spomínali vyššie, s.r.o. vzniká zápisom spoločnosti do obchodného registra. Predtým je však potrebné spoločnosť založiť. Spoločnosť sa zakladá spísaním spoločenskej zmluvy v prípade ak spoločnosť zakladajú viaceré osoby, alebo zakladateľskej listiny v prípade ak spoločnosť zakladá jedna osoba. Zakladateľmi – spoločníkmi (max. 50) môžu byť tak fyzické osoby, ako aj právnické osoby. V prípade, že spoločnosť zakladá jediný spoločník, podmienkou je aby nebol jediným spoločníkom vo viac ako dvoch ďalších spoločnostiach, tzn., že osoba môže byť jediným spoločníkom maximálne v troch spoločnostiach súčasne. Jediným spoločníkom nemôže byť ani právnická osoba, ktorá je sama založená jediným spoločníkom.

Čo musí obsahovať spoločenská zmluva/zakladateľská listina?

Povinné náležitosti spoločenskej zmluvy sú upravené v § 110 Obchodného zákonníka a ide o tieto:
 • obchodné meno a sídlo spoločnosti;
 • určenie spoločníkov/spoločníka;
 • predmet podnikania (činnosti);
 • výšku základného imania a výšku vkladu každého zo spoločníkov;
 • určenie konateľa/konateľov a spôsob, akým konajú v mene spoločnosti;
 • určenie členov dozornej rady v prípade, že sa zriaďuje;
 • určenie správcu vkladu;
 • výšku rezervného fondu a spôsob jeho splatenie, resp. dopĺňania;
 • výhody poskytnuté osobám podieľajúcim sa na založení spoločnosti alebo na činnostiach smerujúcich k nadobudnutiu oprávnenia na jej činnosť;
 • predpokladané náklady spoločnosti súvisiace so založením a vznikom spoločnosti;
 • ďalšie údaje, ak tak ustanovuje zákon.
Spoločenská zmluva musí byť podpísaná všetkými spoločníkmi.

Pokiaľ je predmetom podnikania zakladajúcej spoločnosti činnosť, ktorá je živnosťou podľa živnostenského zákona, je potrebné ju ohlásiť príslušnému živnostenskému úradu. Urobiť tak spoločnosť musí, ešte pred zápisom do obchodného registra. Následne je potrebné podať návrh na zápis do obchodného registra, ktorý v listinnej podobe podlieha správnemu poplatku vo výške 300 eur. V prípade, ak návrh podáte elektronicky, ušetríte polovicu a zaplatíte tak 150 eur.

Každopádne, založenie a vznik spoločnosti je komplexný proces, ktorý si vyžaduje množstvo dokumentov a znalostí celého procesu. Preto vám v prípade zakladania s.r.o. odporúčame obrátiť sa na odborníkov v danej oblasti.

Základné črty s.r.o.

V tomto článku sa venujeme s.r.o. ako najviac využívanej forme obchodných spoločností na Slovensku. Okrem s.r.o. poznáme aj ďalšie zaujímavé formy obchodných spoločností – verejná obchodná spoločnosť (v.o.s.), akciová spoločnosť (a.s.) alebo komanditnú spoločnosť (k.s.). V minulosti bola veľmi populárna aj osobitná forma podnikania – družstvo, ktorá je však už v dnešnej dobe menej typická. Týmto formám sa však budeme venovať v nasledujúcich článkoch.

Teraz si zhrnieme charakteristické črty spoločnosti s ručením obmedzeným (s.r.o.).

 
 • základné imanie
 
Spoločnosť s ručením obmedzeným vytvára základné imanie vkladmi svojich spoločníkov. Vklad môže byť peňažný alebo nepeňažný. V prípade nepeňažného vkladu musí byť ocenený znaleckým posudkom. Minimálny vklad jedného spoločníka je stanovený vo výške 750 eur. Suma vkladov od všetkých spoločníkov musí byť však minimálne vo výške 5 000 eur.

Ku dňu zápisu spoločnosti do obchodného registra musí byť v prípade jediného spoločníka splatené základné imanie v plnej výške. V prípade, že spoločnosť zakladajú viacerí spoločníci, základné imanie musí byť splatené minimálne vo výške 30 % celkového upísaného základného imania, nemôže to byť však menej ako 50 % minimálneho základného imania, t.j. 2 500 eur. Zvyšné upísané vklady je potrebné splatiť v priebehu 5 rokov. V minulosti bolo povinnosťou spoločníkov splatiť ich vklady na účet v banke. V súčasnosti postačuje písomné vyhlásenie správcu vkladu o tom, že vklad bol splatený, t.j. môže ísť aj o splatenie vkladu v hotovosti. Nepeňažný vklad musí byť splatený ešte pred vznikom spoločnosti.

 
 • rezervný fond

Obchodný zákonník ukladá spoločnosti povinnosť vytvoriť rezervný fond. Rezervný fond je súhrnom majetkových hodnôt, ktoré slúžia na krytie strát spoločnosti. V súčasnosti ide však už len o „účtovnú“ hodnotu, nakoľko nie je povinnosťou spoločnosti rezervný fond držať na bankovom účte tak, ako to bolo do roku 2002. Nie je teda jasné, aké aktívum sa viaže k rezervnému fondu a preto nie je vhodné považovať hodnotu rezervného fondu a ani hodnotu základného imania za smerodajný finančný ukazovateľ.

Rezervný fond je možné vytvoriť dvomi spôsobmi, buď pri vzniku spoločnosti alebo postupným dopĺňaním zo zisku spoločnosti. Minimálna výška rezervného fondu je 10 % základného imania a v prípade, že sa ho spoločnosť rozhodne vytvoriť už pri vzniku, musí túto skutočnosť ukotviť v spoločenskej zmluve, prípadne zakladateľskej listine a určiť jeho výšku, pričom sa môže rozhodnúť aj pre vytvorenie vyššieho rezervného fondu ako to ustanovuje zákon.

V prípade, že spoločnosť tvorí zisk po svojom vzniku, je povinná ho tvoriť z prvého dosiahnutého čistého zisku a to vo výške najmenej 5 % z čistého zisku, nie však viac ako 10 % základného imania. Upozorňujeme na to, že tvorba rezervného fondu z prvého čistého zisku je povinná a v prípade, že by tak spoločnosť neurobila, súd môže z daného titulu spoločnosť zrušiť. V prípade, že z prvého čistého zisku spoločnosť nevytvorí rezervný fond v požadovanej výške, je povinná ho postupne dopĺňať z každého čistého zisku najmenej vo výške 5 %, až dokým rezervný fond nedosiahne hodnotu stanovenú v spoločenskej zmluve, prípadne zakladateľskej listine. V prípade, že spoločnosť dosiahne stratu, rezervný fond nie je povinná doplniť.

 
 • orgány s.r.o.

Najvyšším orgánom s.r.o. je valné zhromaždenie. Valné zhromaždenie je tvorené spoločníkmi spoločnosti a rozhoduje o najdôležitejších otázkach spoločnosti, napr. vymenovanie alebo odvolanie konateľa, schválenie účtovnej závierky spoločnosti a prerozdelenie výsledku hospodárenia, schvaľovanie stanov a ich zmien, zvýšenie alebo zníženie základného imania, zrušenie spoločnosti a mnoho iných. Valné zhromaždenie je pre spoločnosť    v podstate rozhodným orgánom. Počet hlasov každého zo spoločníkov je určený pomerom hodnoty ich vkladov k celkovému základnému imaniu, pokiaľ sa v spoločenskej zmluve nedohodli inak. Rovnako to je pri rozdeľovaní zisku spoločnosti medzi spoločníkov.. pokiaľ sa nedohodnú v spoločenskej zmluve inak, zisk sa rozdeľuje v pomere hodnoty vkladov spoločníkov.

Ďalším dôležitým orgánom sú konatelia, ktorí predstavujú štatutárny orgán, alebo ako vyplýva z názvu konajúci orgán. Konateľ môže byť jeden alebo viac. Rozhoduje o tom valné zhromaždenie, ktoré vymenuje konateľa/konateľov, určí ich prípadnú odmenu a má právo konateľa/konateľov odvolať. Konateľ musí byť iba fyzickou osobou a môže byť zvolený z rady spoločníkov ale nemusí. Podmienkou funkcie konateľa je bezúhonnosť a spôsobilosť na právne úkony. Hlavnou úlohou konateľa je konať v mene spoločnosti. Konateľ ako orgán nemá nárok na dosiahnutý zisk spoločnosti – dividendy.

Kontrolným orgánom spoločnosti je dozorná rada, ktorá oproti predchádzajúcim dvom orgánom nie je povinná. Zriaďuje sa v prípade, že tak určuje spoločenská zmluva a funkciou tohto organu je dohliadať na konateľov, preskúmavať a preverovať informácie o spoločnosti (účtovná závierka a pod.), predkladá svoje zistenia valnému zhromaždeniu a iné.

 
 • ručenie

Spoločnosť ručí za svoje záväzky celým svojim majetkom. Spoločníci ručia za záväzky spoločnosti len do výšky svojho nesplateného vkladu, čiže sa vychádza z toho, aké vklady sú zapísané v obchodnom registri.

Rozdiely medzi SZČO a s.r.o.

V predchádzajúcom texte sme si opísali dve najpopulárnejšie formy podnikania v podnikateľskom prostredí na Slovensku a pri tom sú také odlišné. Na záver zhrnieme základné rozdiely medzi týmito dvomi formami.
 • účtovníctvozatiaľ čo s.r.o. má od začiatku povinnosť viesť podvojné účtovníctvo, SZČO má možnosť sa rozhodnúť akú formu evidencie príjmov, výdavkov, majetku a záväzkov bude viesť;
 • administratívna záťaž s tým sú spojené aj väčšie „papierovačky“ a náklady s tým spojené;
 • daň z príjmovv prípade s.r.o. (právnickej osoby) existujú dve sadzby dane z príjmov – 15 % a 21 % v závislosti od výšky dosiahnutého obratu. Pri SZČO záleží tak od obratu ako od základu dane a existujú možnosti – 15 %, 19 % a 25 %.
 • odvodySZČO vzniká automaticky povinnosť platiť zdravotné odvody od začiatku vykonávania podnikateľskej činnosti a sociálne odvody je SZČO povinná platiť od 1.7., príp. 01.10. po podaní daňového priznania za prvé zdaňovacie obdobie (v prípade, že vykáže minimálnu výšku ZD). Právnická osoba naproti tomu za seba neplatí odvody počas celého svojho „života“. Povinnosť odvádzať poistné a príspevky do Sociálnej a zdravotných poisťovní jej môže vzniknúť len z titulu prijatia zamestnancov na pracovný pomer.
 • ručenies.r.o. ručí za svoje záväzky celým svojim majetkom, avšak spoločníci ručia za záväzky spoločnosti len do výšky svojho nesplateného vkladu, zatiaľ čo SZČO ako fyzická osoba ručí za svoje záväzky celým svojim majetkom... bez ohľadu na to, či majetok používa/používala na podnikanie. V tomto vidia mnohí veľkú výhodu v s.r.o.
 • výber peňazí začínajúci podnikatelia, ktorí si založia s.r.o. majú niekedy mylnú predstavu o tom, na čo ako spoločníci môžu siahnuť. Je potrebné si uvedomiť, že právnická osoba – s.r.o. je samostatný subjekt a to, že na účte má určité množstvo peňazí neznamená, že spoločník si ich môže kedykoľvek vytiahnuť alebo použiť na súkromné nákupy. Spoločník spoločnosti má nárok na finančné prostriedky viazané vo firme prostredníctvom podielov na zisku – dividend vždy po ukončení zdaňovacieho obdobia v prípade dosiahnutia zisku, výplaty v prípade, že je spoločník vo firme zároveň zamestnaný alebo prostredníctvom poskytnutia pôžičky – v danom prípade to má však daňové dopady, nakoľko z takejto transakcie je spoločnosť povinná vypočítať trhové úroky až ku dňu splatenia pôžičky spoločníkom a tie následne zdaniť. Takýto postup sa poväčšine uplatňuje aj v prípade ak z firemných prostriedkov spoločník/konateľ financuje súkromné nákupy. Oproti s.r.o. má v tomto SZČO obrovskú výhodu, nakoľko tá môže čerpať prostriedky neobmedzene v prípade, že nevedie podvojné účtovníctvo.
 • inénapr. daňové zvýhodnenia ako nezdaniteľné časti základu dane, daňové bonusy a pod. si môže uplatniť jedine fyzická osoba, čiže SZČO áno ale s.r.o. takúto možnosť už nemá. Ďalším rozdielom je povinnosť zhotoviť transferovú dokumentáciu v prípade kontrolovaných transakcií. V prípade s.r.o. je možnosť o dosť vyššia, že dôjde ku kontrolovanej transakcii.
Celkovo by sme našli ešte mnoho ďalších rozdielov, výhod a nevýhod každej z foriem. Ak už sa rozhodnete pre tú alebo onú možnosť, držíme vám v podnikaní palce a veríme vo váš úspech.  
epercento
Pre lepší online zážitok používame súbory “cookies”. Vďaka nim presnejšie analyzujeme návštevnosť a prispôsobujeme používateľské nastavenia. Súhlasíte so spracovaním súvisiacich osobných údajov?
Vlastné nastavenia cookies

Nevyhnutné cookies

povolené

Nevyhnutné cookies sú potrebné pre fungovanie webu.


Ostatné cookies


Ostatné cookies sú cookies, ktoré sú používané predovšetkým za účelom zvýšenia užívateľského komfortu, ponúknutia reklamy podľa záujmov užívateľa, zostavovania anonymných štatistík o využívaní webstránky.

Viac informácií o cookies